Zasady legislacji w Polsce - jak powstaje w polsce prawo, kiedy można monitorować i wpływać na proces legislacji, wpływ czynnika społecznego na proces legislacyjny

Po lekturze niniejszego artykułu czytelnik dowie się, czym jest prawo do inicjatywy ustawodawczej, a także komu przysługuje i na jakich zasadach. W tym artykule skupimy się na ogólnych zasadach związanych z inicjatywą ustawodawczą w odniesieniu do podmiotów i grup podmiotów, którym przysługuje to prawo, z wyłączeniem grupy 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu (obywatelska inicjatywa ustawodawcza została opisana w artykule – „Wykonywanie inicjatywy ustawodawczej przez obywateli”).

W tym artykule zostaną opisane zadania należące do Rządowego Centrum Legislacji oraz jego struktura i kompetencje Prezesa. Artykuł przedstawia także jakie praktyczne informacje można znaleźć za pomocą witryny internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Niniejszy artykuł dotyczy zasad techniki prawodawczej obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. Omówione zostaną najważniejsze zasady, jak również istotne kwestie techniczne, potrzebne przy tworzeniu tekstu projektu aktu prawnego.

W niniejszym artykule omówione zostaną dobre praktyki legislacyjne, opracowane przez Rządowe Centrum Legislacji.

W niniejszym artykule omówiono poszczególne etapy procesu legislacyjnego w Polsce od wniesienia projektu ustawy do „laski marszałkowskiej” po jej podpisanie przez Prezydenta i zarządzenie jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.