Regulamin serwisu internetowego www.monitorowanieprawa.pl

 1. I.             DEFINICJE

1.1.       Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator – Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców ul. Zbigniewa Herberta 14; 20-468 Lublin wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000019286, NIP: 946-233-37-00, REGON: 43231128600000.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Serwisu.
 3. Serwis – bezpłatny dla użytkowników serwis internetowy dostępny pod adresem www.monitorowanieprawa.pl powstały w ramach projektu „Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca bezpłatnie z Serwisu w oparciu o Regulamin działająca w imieniu własnym i/lub występująca jako przedstawiciel instytucji/ organizacji.
 5. Użytkownicy uprzywilejowany - członkowie zespołu, twórcy serwisu mający prawo do publikacji opinii i innych aktywności (komentarze, forum) bez konieczności akceptacji przez Administratora.
 1. II.           POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu w części ogólnodostępnej jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

2.3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

 1. dostęp do Internetu,
 2. akceptowanie przez przeglądarkę plików typu cookies.

2.4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2.5. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

 1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualne, w tym prawa autorskie Administratora lub podmiotów trzecich; Administrator zastrzega sobie prawo usuwania takich treści;
 3. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).

2.6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia określone w punktach 2.5 lit. a) – c) oraz w pkt 4.2 Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

2.7. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu. Na żądanie Użytkownika wszystkie jego wcześniejsze wpisy zostaną usunięte z zasobów Serwisu.

2.8. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy publikacji poszczególnych tekstów, dokonywania ich skrótów i modyfikacji. Tego rodzaju ograniczenie dostępu do serwisu i ingerencje w przedstawione do publikacji treści mogą być podejmowane w szczególności w wypadku niezastosowania się Użytkownika do wymogów określonych w punkcie 2.5.

2.9. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, które wymagają rejestracji ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

III.          ZAKRES SERWISU

3.1. W ramach niniejszego Serwisu Użytkownik posiada możliwość dostępu do treści zamieszczanych w Serwisie oraz zamieszczania opinii, komentarzy, uczestniczenia w forum dyskusyjnym bądź uczestnictwa w teście sprawdzającym wiedzę w ramach szkoleń e-learning.

3.2. Serwis składa się z następujących modułów:

3.2.1. rejestracji w serwisie;

3.2.2. opiniowania aktów prawnych;

3.2.3. kalendarium aktów prawnych i prac legislacyjnych;

3.2.4. komentowania artykułów i opinii na temat aktów prawnych;

3.2.5. forum dyskusyjne;

3.2.6. moduł egzaminowania z wiedzy zawartej w szkoleniach e-learningowych.

3.2.7 moduł realizacji 3 szkoleń e-learning

3.3. Dostęp do modułu rejestracji w serwisie dotyczy Użytkownika chcącego bezpłatnie korzystać z zasobów serwisu np. zamieścić opinię, komentarz, uczestniczyć w forum dyskusyjnym, uczestniczyć w szkoleniach e-learning i/lub teście sprawdzającym wiedzę ze szkoleń e-learning, pobrać poradnik na temat wypracowanego w projekcie przez Partnerstwo modelu monitoringu zmian prawa gospodarczego i pracy.

3.3.1. Rejestracja jest możliwa po podaniu imienia i nazwiska oraz prawidłowego, prawdziwego adresu e-mail oraz innych danych obowiązkowych.

3.3.2. Na podany przez Użytkownika adres e-mail, Administrator prześle link celem potwierdzenia prawdziwości e-maila Użytkownika.

3.3.3. Po potwierdzeniu prawdziwości e-maila Użytkownika i zweryfikowaniu prawdziwości zawartych w nim danych, Administrator aktywuje konto dostępu do modułów wymagających posiadania konta w serwisie.

3.3.4. W wypadku wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w e-mailu rejestracyjnym Użytkownika, bądź braku danych obowiązkowych Administrator odmówi dostępu do zasobów Serwisu.

3.3.5. Trzykrotna odmowa aktywacji konta dostępu pozbawia Użytkownika możliwości dostępu do zawartości modułów wymagających rejestracji.

3.4.       Informacje identyfikujące Użytkownika będącego osobą fizyczną (dane osobowe) podawane w trakcie zamieszczania na stronie internetowej Serwisu komentarzy lub opinii dostępne będą za pośrednictwem Serwisu. Przetwarzanie danych następuje na zasadach określonych w “Polityce Prywatności serwisu internetowego” dostępnej na stronie www.monitorowanieprawa.pl/polityka-prywatnosci.html

3.5. Zamieszczenie opinii w module opiniowania aktów prawnych jest możliwe dla Użytkownika po uzyskaniu konta dostępu.

3.5.1. Zamieszczenie opinii polega na wypełnieniu ankiety online, zawierającej pola jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, pola odpowiedzi tekstowej, w tym pole uwag wolnych, nie ujętych w ustrukturyzowanej formie w ankiecie.

3.5.2. Ankiety online na temat ustaw będą publikowane w odniesieniu do konkretnej ustawy/projektu ustawy, konkretnego aktu prawnego z podaniem wszelkich danych na jej jego temat: linków, tekstu, statusu, kalendarium, wcześniejszych opinii etc.

3.5.3. Każdy użytkownik, niezależnie od roli, będzie mógł wypełnić daną ankietę tylko raz.

3.5.4. Ankiety wypełnione przez Użytkowników będą publikowane pod imieniem i nazwiskiem jako ich opinie, dopiero po ich ocenie przez Administratora.

3.5.5. Ankieta, o której mowa w punkcie poprzednim, będzie oceniana w szczególności pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w punkcie 2.5. b) niniejszego Regulaminu.

3.6. Jeżeli opinia lub komentarz Użytkownika stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych. Użytkownik udziela również Administratorowi upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworów Użytkownika oraz wykonywania w imieniu Użytkownika autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Administratorowi za pomocą poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu opinii lub komentarzy.

3.7. Do modułu kalendarium aktów prawnych i prac legislacyjnych dostęp mają wszyscy Użytkownicy .

3.7.1. Portal będzie zawierał kalendarium, pozwalające na dodawanie zdarzeń i kategorii zdarzeń. Zdarzenia te będą mogły dotyczyć zarówno zdarzeń spoza serwisu, np. terminów przekazania ustawy do czytania, jak i wewnętrznych, np. terminu na opiniowanie danej ustawy. Wyłącznie Administrator ma możliwość dodawania treści do modułu kalendarium.

3.7.2. Uwagi do modułu kalendarium aktów prawnych i prac legislacyjnych Użytkownicy będą mogli zgłaszać poprzez moduł forum dyskusyjne.

3.7.3. Zgłoszone uwagi będą oceniane przez Administratora Serwisu i w zależności od jego opinii uwzględniane lub nie. O decyzji Administratora Użytkownicy nie będą informowani.

3.8. Opinie oraz teksty w wybranych działach umieszczone w Serwisie będą mogły być oceniane przez Użytkowników za pomocą modułu komentowania. 3.8.1. Dostęp do tego modułu, po zarejestrowaniu zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3.3. niniejszego Regulaminu, będzie możliwy poprzez system komentowania podłączony do każdego teksu zamieszczonego w Serwisie.

3.8.1. Komentarze Użytkowników uprzywilejowanych będą publikowane bez oceny Administratora serwisu.

3.8.2. Inne komentarze przed publikacją będą oceniane przez administratora Serwisu.

3.8.3. 3.8.3. Komentarze, o których mowa w punkcie poprzednim, będą oceniane w szczególności pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w punkcie 2.5. b) niniejszego Regulaminu.

3.9. Dyskusja na temat tekstów zamieszczonych na Serwisie będzie prowadzona za pomocą modułu forum dyskusyjne.

3.9.2. Dostęp do możliwości umieszczanie wpisów dla modułu forum, jest możliwy po zarejestrowaniu zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3.3. niniejszego Regulaminu.

3.9.3. Treści zamieszczane w module forum dyskusyjne mogą podlegać ograniczeniom, o których mowa w punkcie 2.8. niniejszego Regulaminu.

3.10. Moduł egzaminowania z wiedzy zawartej w szkoleniach e-learningowych.

3.10.1. Administrator może zamieszczać szkolenia e-learningowe wytworzone w ramach realizacji projektu, którego częścią jest niniejszy portal.

3.10.2 Dostęp do szkoleń e-learning mają zarejestrowani Użytkownicy zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3.3. niniejszego Regulaminu.

3.10.3. Podgląd szkoleń e-learning jest otwarty dla wszystkich użytkowników Internetu.

3.10.4. Udział w teście sprawdzającym wiedzę ze szkoleń e-learning jest możliwy jedynie dla Użytkowników zarejestrowanych, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3.3. niniejszego Regulaminu.

3.10.5. Prawidłowe wypełnienie testu wiedzy spowoduje wygenerowanie imiennego certyfikatu ukończenia szkolenia e-learning w postaci pliku .pdf.

 1. IV.         WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

4.1. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.

4.2. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Administratora.

 1. V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1. Treści zamieszczone w Serwisie są wyłącznie opinią i poglądem ich autora. Treści te nie stanowią porady dla konkretnej osoby, chyba, że wynika to wprost z ich treści.

5.2. Niektóre treści dostępne za pośrednictwem Serwisu stanowią komentarze oraz opinie pochodzące od osób trzecich. Treści te nie stanowią oficjalnego stanowiska Administratora.

5.3. Administrator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
 2. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;
 3. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług;
 4. jakiekolwiek szkody spowodowane wprowadzeniem treści zamieszczonych w Serwisie w życie;
 5. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. VI. REKLAMACJE

6.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia uwag, związanych z funkcjonowaniem Serwisu jedynie poprzez ogólne forum dyskusyjne.

6.2. Zgłoszona uwaga powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika oraz adres e-mailowy.

6.3. Administrator Serwisumoże udzielić odpowiedzi na przedstawioną uwagę.

6.4. Za skorzystanie przez Administratora z ewentualnych propozycji poprawy, zmiany, modernizacji Serwisu przedstawionych przez Użytkownika nie przysługuję mu żadne wynagrodzenie.

VII.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Szczegółowe warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa „Polityka Prywatności serwisu internetowego www.monitorowanieprawa.pl” dostępna na stronie: www.monitorowanieprawa.pl/polityka-prywatnosci.html

7.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Administrator Serwisu.

7.3. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.

7.4. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

7.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.03.2018 r.