Kalendarz wydarzeń

Data Wydarzenie Opis
Czwartek 22 Lipiec 2021 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Czwartek 22 Lipiec 2021 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

Piątek 23 Lipiec 2021 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ekspertyzy nawigacyjnej i ekspertyz technicznych dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń

Piątek 23 Lipiec 2021 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie planu ratowniczego oraz planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń

Piątek 23 Lipiec 2021 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie mają być spełnione, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie rejestru

Piątek 23 Lipiec 2021 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Sobota 24 Lipiec 2021 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych

Sobota 24 Lipiec 2021 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Sobota 24 Lipiec 2021 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Sobota 24 Lipiec 2021 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.