Kalendarz wydarzeń

Data Wydarzenie Opis
Środa 27 Maj 2020 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym

Piątek 29 Maj 2020 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Piątek 29 Maj 2020 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniający rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Piątek 05 Czerwiec 2020 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru oświadczenia o braku konfliktu interesów dla członków Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych

Poniedziałek 08 Czerwiec 2020 Zakończenie opiniowania

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw