Kalendarz wydarzeń

Data Wydarzenie Opis
Wtorek 16 Lipiec 2019 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt roz MRiRW zm roz ws szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finans w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokaln kierowanego przez społeczność

Wtorek 16 Lipiec 2019 Rozpoczęcie opiniowania

Roz MRiRW zm roz ws szczegół warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finans na operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, operacje typu Kształtowanie przestrzeni publicznej (…)

Wtorek 16 Lipiec 2019 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt roz MRiRW ws szczegółowych warunków i trybu gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz sposobu prowadzenia baz danych

Wtorek 16 Lipiec 2019 Rozpoczęcie opiniowania


Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie certyfikatu weryfikacji dostawy

Wtorek 16 Lipiec 2019 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów eksternistycznych

Wtorek 16 Lipiec 2019 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz rozliczania wsparcia udzielonego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej

Wtorek 16 Lipiec 2019 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych

Wtorek 16 Lipiec 2019 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniający rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych

Wtorek 16 Lipiec 2019 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Wtorek 16 Lipiec 2019 Rozpoczęcie opiniowania


Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych