Kalendarz wydarzeń

Data Wydarzenie Opis
Wtorek 22 Listopad 2022 Rozpoczęcie opiniowania

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Wtorek 22 Listopad 2022 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym

Wtorek 22 Listopad 2022 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej

Wtorek 22 Listopad 2022 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniający rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

Wtorek 22 Listopad 2022 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego

Wtorek 22 Listopad 2022 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

Wtorek 22 Listopad 2022 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wtorek 22 Listopad 2022 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie odznaki „Za zasługi dla więziennictwa”

Wtorek 22 Listopad 2022 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin

Wtorek 22 Listopad 2022 Zakończenie opiniowania

Projekt ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej