Kalendarz wydarzeń

Data Wydarzenie Opis
Czwartek 14 Marzec 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego

Czwartek 14 Marzec 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

Czwartek 21 Marzec 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Czwartek 21 Marzec 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

Czwartek 21 Marzec 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Niedziela 24 Marzec 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej

Niedziela 24 Marzec 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Niedziela 24 Marzec 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

Piątek 29 Marzec 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin