Kalendarz wydarzeń

Data Wydarzenie Opis
Wtorek 05 Listopad 2019 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt zarządzenia - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Wtorek 05 Listopad 2019 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”

Wtorek 05 Listopad 2019 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Wtorek 05 Listopad 2019 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Wtorek 05 Listopad 2019 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt roz MZ zm roz ws zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania

Wtorek 05 Listopad 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt ustawy o wyrobach medycznych

Wtorek 05 Listopad 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Wtorek 05 Listopad 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia

Wtorek 05 Listopad 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne

Wtorek 05 Listopad 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt roz MON zm roz ws szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa