Zasady legislacji w Polsce - jak powstaje w polsce prawo, kiedy można monitorować i wpływać na proces legislacji, wpływ czynnika społecznego na proces legislacyjny

Niniejszy artykuł przedstawia jaki jest wpływ tzw. „czynnika społecznego” na kształtowanie i tworzenie prawa w Polsce. Wskazane zostaną sposoby oddziaływania na władzę w sposób instytucjonalny oraz spontaniczny.

W niniejszym artykule omówiona zostanie działalność Rady Dialogu Społecznego, jej kompetencje i wpływ na stosunki społeczne i tworzenie prawa w Polsce.

W niniejszym artykule czytelnik dowie się o historii i genezie działalności lobbingowej w Polsce i na świecie, pozna podstawowe definicje wynikające z ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz zapozna się z pozytywnymi i negatywnymi cechami działalności lobbingowej.

W niniejszym artykule, czytelnik dowie się jak w praktyce wygląda wykonywanie działalności lobbingowej. Omówione zostaną m. in. jakie warunki należy spełnić, aby można było zostać lobbystą oraz gdzie można znaleźć informacje o działaniach podejmowanych przez lobbystów.

Z niniejszego artykułu czytelnik dowie się czym jest proces monitorowania tworzenia prawa na przykładzie wysłuchania publicznego, konsultacji publicznych i udziału gościa w pracach komisji, w tym jak wygląda procedura przeprowadzania ww. form oraz jakie akty prawne regulują te formy.