Prawo pracy - akty prawne normujące/wywierające wpływ na sytuację na rynku pracy i warunki pracy/ zatrudnienia w polsce, w tym pracownika medycznego

W niniejszym artykule opisano kiedy stosuje się ustawę o zwolnieniach grupowych i jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w związku z zastosowaniem tej ustawy. Ponadto wskazano również na uprawnienia jakie ma pracownik w związku z rozwiązaniem z nim umowy o pracę w trybie ww. ustawy.

Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące najbardziej popularnych wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy takich jak układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe, regulamin pracy, wynagradzania. Określa, co dany akt powinien zawierać oraz zasady ich wprowadzania.

W niniejszym artykule postaramy się przedstawić Państwu najważniejsze informacje na temat zasad ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego grupy pracowników posiadających wspólną cechę wyróżniającą, tj. pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W niniejszym artykule opisano jaki wpływ na sytuację pracowników mają zmiany organizacyjne u pracodawcy. Ponadto wskazano również na uprawnienia pracowników w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę.

W niniejszym artykule postaramy się przedstawić Państwu wzajemne relacje pomiędzy prawem pracy a działalnością leczniczą oraz najważniejsze regulacje prawa pracy, które będą dotyczyły działalności leczniczej.