Prawo gospodarcze - akty prawne normujące/wywierające wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym działalność leczniczą

Niniejszy artykuł dotyczy kontroli przeprowadzanej przez Ministra Zdrowia względem podmiotów leczniczych w zakresie zgodności z prawem lub pod względem medycznym, oraz procedury nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, sprawowanego przez podmiot tworzący. W artykule wskazano m.in. jakie działania mogą podejmować podmioty kontrolujące, a także pokrótce opisano procedurę przeprowadzania kontroli.

Niniejszy artykuł dotyczy współpracy świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia. W artykule przedstawiono warunki, jakie powinna spełniać umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ. W sposób ogólny opisano również tryby zawierania tych umów, z uwzględnieniem trybu konkursu ofert i rokowań.

W niniejszym artykule zostanie wyjaśnione kogo należy zaliczyć do osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej: „ustawa o działalności leczniczej”). Wspomniane zostaną także środki zapobiegawcze podejmowane, w stosunku do osób zatrudnionych w podmiocie leczniczym, przeciwko chorobom i zakażeniom.

Niniejszy artykuł dotyczy stawianych przez przepisy prawa wymagań w zakresie zawierania przez podmioty lecznicze, lekarzy i pielęgniarki obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W artykule omówiono przede wszystkim przedmiot ubezpieczenia oraz jego minimalną sumę gwarancyjną, które zostały szczegółowo uregulowane w obowiązujących aktach prawnych.

Niniejszy artykuł zawiera ogólne informacje dotyczące wymagań prawnych dla pomieszczeń i urządzeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą.