Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie dotyczy
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie wiem
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • częściowo
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt wpływa na prowadzenie Twojej działalności gospodarczej?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na Ciebie dodatkowe obowiązki?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź:

  Jeżeli celem programu jest przyspieszenie diagnostyki to nie może się on opierać na tym, że w poradni reumatologicznej zostanie podjęta decyzja o przyspieszeniu dalszej opieki. Problemem jest późne zgłaszanie się pacjentów oraz długie czasy oczekiwania na zarejestrowanie do poradni AOS, w tym przypadku poradni reumatologicznej. Dlatego należy na wczesnym etapie włączyć podmioty POZ, które winny otrzymywać wynagrodzenie za zwiększoną czujność i kierowanie pacjentów do KOWZS w zakresie chorób objętych pilotażem. Zapewnienie szybkiej ścieżki otrzymania pierwszej porady w ośrodku realizującym KOWZS będzie sprzyjało realizacji założeń projektu. W przeciwnym wypadku uzyskamy przyspieszenie diagnostyki i leczenia pacjentów, którzy trafiają zbyt późno.
Uwagi do konkretnych zapisów
 • Odpowiedź:

  § 6. ust. 1. pkt 1) należy doprecyzować, czy kryterium włączenia może być też 5-znakowe rozszerzenie 3-znakowych rozpoznań wymienionych w tym punkcie. § 9. 1. punkt 5) - informacja powinna być zawsze dostępna dla lekarza POZ a nie zamiennie z lekarzem specjalistą. W załączniku nr 2 jest zapis: "1/4. W przypadku braku rozpoznania do kwalifikacji do programu pilotażowego KOWZS, przekazanie pacjenta pod opiekę poradni reumatologicznej lub do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania:" należy w nim usunąć zwrot "w miejscu zamieszkania" gdyż zwykle ani poradni reumatologicznej ani lekarza POZ nie ma w miejscu zamieszkania. Podobnie w punkcie "2/4. W przypadku braku kontynuacji opieki w ramach programu pilotażowego przekazanie pacjenta pod opiekę poradni reumatologicznej w miejscu zamieszkania:" W załączniku nr 3: - usunąć pole "Kod oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia1)" - jest to informacja, która nie ma związku z pacjentem a jedynie z siedzibą świadczeniodawcy i nie jest informacją podawaną przez pacjenta, nie jest też zmienną tylko stałą wartością nic nie wnoszącą do procesu deklarowania się pacjenta do opieki w programie pilotażowym KOWZS. - usunąć "Objaśnienia" gdyż objaśniają nieistniejące punkty formularza - pacjent powinien składać jeden zbiorczy podpis a nie dwa oddzielne na tej samej kartce, jednocześnie dzięki temu możliwe byłoby skrócenie deklaracji do jednej kartki. W załączniku nr 4 usunąć obowiązek stosowania pieczęci. W dobie e-zdrowia dokumenty powinny być tworzone elektronicznie a nie papierowo. Plan opieki powinien być elektroniczny a nie papierowy i w systemie elektronicznym powinien być wypełniany i w ostateczności drukowany dla pacjenta ale bez konieczności opieczętowania.
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź:

  Plan opieki nie powinien być dokumentem papierowym tylko powinien być zamieszczany w IKP tak aby był dostępny dla innych pracowników medycznych zgodnie z uprawnieniem dostępu do danych pacjenta. W celu rozpowszechnienia rejestrowania zdarzeń medycznych oraz wymiany EDM wszelkie projekty powinny obejmować wykorzystanie istniejących i wymaganych prawem rozwiązań.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy