Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt wchodzi w życie zgodnie z prawem?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź:

  Przede wszystkim kwestie związane z kwalifikacjami inspektorów nie zostały właściwie zapisane.Moim zdaniem powinny być to osoby, które pracowały przy realizacji ustawy o pomocy społecznej. Przepis powinien być tak skonstruowany by wynikało z niego, że posiadany staż trzeba posiadać w dniu zatrudnienia. Rozszerzenie przepisu na pracowników urzędów wojewódzkich spowoduje, że będą to osoby które nawet jednego dnia nie przepracowały w jednostkach pomocy społ., a dodatkowo ukończyły studia na kierunku prawo, administracja,ekonomia,zarządzanie. Powinien zostać pozostawiony zapis umożliwiający zatrudnianie osób z wyższym wykształceniem zawodowym na kierunku praca socjalna, gdyż dotyczy on osób posiadających duźe doświadczenie i praktykę w pomocy społecznej.Proponuję natomiast wykreślić kierunki studiów prawo, ekonomia,administracja,zarządzanie,marketing. Należałoby również dodać zapis o kontroli kwalifikacji osób zatrudnionych na stanowiskach inspektorów, gryźć obecnie nie podlega to źadnej kontroli.
Czy Twoim zdaniem ten problem dotyczy?
 • przedsiębiorców
 • lekarzy
 • pacjentów
 • obywateli (Odpowiedź)
 • podstawowej opieki zdrowotnej
Jeśli tak, to w jakim zakresie?
 • Odpowiedź:

  Kontrole są przeprowadzane przez osoby nie znające specyfiki systemu pomocy społecznej, oderwane od rzeczywistości, nie posiadajàce żadnego staźu w pomocy społecznej i żadnego doświadczenia w tym zakresie.
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt:
Zwiększa atrakcyjność pracy w POZ?
 • tak
 • nie
Zachęca młody personel do pracy w POZ?
 • tak
 • nie
Podnosi prestiż zawodowy personelu POZ?
 • tak
 • nie
Zmniejsza dotychczasowe obowiązki?
 • tak
 • nie
Zmniejsza fizyczne i psychiczne obciążenie pracą w POZ?
 • tak
 • nie
Zmniejsza biurokrację w POZ?
 • tak
 • nie
Zwiększa finansowanie POZ?
 • tak
 • nie
Zwiększa stabilność prowadzonej działalności w POZ?
 • tak
 • nie
Zwiększa wsparcie instytucji państwa dla POZ?
 • tak
 • nie
Zmniejsza/normalizuje/urealnia rozbudzone oczekiwania pacjentów?
 • tak
 • nie
Poprawia stosunek płatnika do POZ?
 • tak
 • nie
Poprawia medialny obraz POZ?
 • tak
 • nie
Poprawia jakość udzielanych świadczeń medycznych?
 • tak
 • nie
Zwiększa dostępność do świadczeń medycznych?
 • tak
 • nie
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na nas dodatkowe obowiązki?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem realizacja projektu, po jego wejściu w życie, spowoduje:
Obniżenie kosztów działalności gospodarczej?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Konieczność zwiększenia czasu na obsługę podmiotu/firmy?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Zmniejszenie kosztów zatrudnienia pracownika?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Zmniejszenie biurokracji?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Konieczność zwiększenia zatrudnienia?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Wzrost ryzyka działalności gospodarczej?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Konieczność zmiany dotychczasowej organizacji podmiotu/firmy?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Konieczność zmiany działalności?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź:

  Wprowadzenie
Uwagi do konkretnych zapisów
 • Odpowiedź:

  Kontrole kompleksowe powinny być przeprowadzane w każdej jednostce niezależnie od ilości przeprowadzonych kontroli doražnych czy problemowych
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź:

  PROPONOWANE ZMIANY WRAZ Z UZASADNIENIEM I. W zakresie kontroli kompleksowych W § 5. proponuje się wydłużenie do 5 lat okresu, w którym wymagane jest przeprowadzenie kontroli kompleksowej w jednostce podlegającej kontroli. Jednocześnie proponuje się wykreślenie § 9. Przeprowadzanie kontroli problemowych lub doraźnych mimo, iż jest zasadne nie może zastępować kontroli kompleksowych, gdyż tylko kontrole kompleksowe dają obraz funkcjonowania jednostki w każdym aspekcie. Pozostawienie przepisu w brzmieniu zaproponowanym w projekcie może doprowadzić do sytuacji, że w jednostkach pomocy społecznej nie będzie kontroli kompleksowych nawet przez kilkanaście lat. II. W zakresie wyznaczenia osoby kierującej zespołem inspektorów W § 10. proponuje się wykreślenie zapisów: 2. Wojewoda wyznacza spośród pracowników komórki organizacyjnej do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego kierującego zespołem inspektorów. 3. Kierujący zespołem inspektorów posiada kwalifikacje inspektora, o których mowa w § 19 ust. 1. Proponuje się wykreślenie proponowanych zapisów, gdyż wprowadzenie w urzędach wojewódzkich osoby inspektora kierującego zespołem inspektorów może doprowadzić jedynie do niezadowolenia, ponieważ spowoduje, że inspektor będzie zależny od innego inspektora - który nie będzie jego zwierzchnikiem służbowym- ale będzie sobie uzurpował prawo do wydawania poleceń i decydowania o wszystkim, w tym również narzucania swojego zdania i swoich opinii. Dotychczasowe zapisy rozporządzenia, mówiące, że upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera wskazanie kierującego zespołem przeprowadzającym kontrolę, są wystarczające tym bardziej, że wszyscy inspektorzy wojewódzcy zatrudnieni w urzędach wojewódzkich podlegają służbowo swoim Kierownikom, Dyrektorom i Wojewodzie. Wprowadzenie takiego przepisu może doprowadzić do mobbingu oraz wykorzystywania jednych inspektorów przez innych. III. W zakresie protokołu z kontroli W § 17. proponuje się wprowadzenie zapisów mówiących, iż za ostateczną treść protokołu oraz stanowiska do wniesionych zastrzeżeń ponosi kierujący zespołem kontrolerów: 4. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Za ostateczną treść protokołu odpowiada kierujący zespołem kontrolerów. 9. Zespół inspektorów zajmuje stanowisko wobec wniesionych w terminie zastrzeżeń na piśmie i przekazuje je do akceptacji dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego. Za ostateczną treść stanowiska wobec zastrzeżeń odpowiada kierujący zespołem przeprowadzającym kontrolę. Dodanie powyższych zapisów w § 17 rozporządzenia daje kierującemu zespołem przeprowadzającym kontrolę prawo do rozstrzygania kwestii spornych, jakie pojawią się w trakcie kontroli oraz możliwość ich uzgadniania z radcą prawnym i kierownictwem urzędu. IV. W zakresie kwalifikacji kontrolerów proponuje się zapisy: § 19. 1. Inspektorem upoważnionym do wykonywania w jednostkach podlegających kontroli czynności związanych z nadzorem i kontrolą może być osoba posiadająca: 1) tytuł zawodowy magistra na kierunku lub w zakresie: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia, psychologia, polityka społeczna, politologia, politologia i nauki społeczne lub ukończone studia wyższe zawodowe na kierunku praca socjalna; 2) specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej; 3) czteroletni staż pracy w pomocy społecznej na stanowisku, na którym były realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej w: a) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, b) podmiocie realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie zlecenia organu administracji rządowej lub samorządowej. 2. Pozostałymi pracownikami wykonującymi z upoważnienia wojewody zadania z zakresu pomocy społecznej mogą być osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 3. Do kontroli spraw, przy których zachodzi konieczność zapoznania się z informacjami niejawnymi, kontrolujący członek zespołu posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, uzyskane na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych. 4. Wojewoda co najmniej raz w roku dokonuje kontroli w zakresie spełnienia przez inspektorów wojewódzkich wymogów, określonych w § 19 rozporządzenia. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który jest przekazywany do wiadomości ministra właściwego do spraw pomocy społecznej. 6. Corocznie do dnia 31 grudnia wojewoda przekazuje do ministra właściwego do spraw pomocy społecznej wykaz osób zatrudnionych na stanowiskach inspektorów ds. kontroli w pomocy społecznej, wraz z informacją o posiadanych kwalifikacjach, w tym wyszczególnienie posiadanego stażu w jednostkach pomocy społecznej. § 22. Osoby zatrudnione na podstawie dotychczasowych przepisów na stanowisku inspektora oraz pracownika wykonującego z upoważnienia wojewody zadania z zakresu pomocy społecznej zachowują prawo do zatrudnienia na zajmowanych stanowiskach. Proponuje się wykreślenie kierunków studiów: prawo, administracja, ekonomia, organizacja i zarządzanie, zarządzanie i marketing, ponieważ nie wiążą się one bezpośrednio z pomocą społeczną oraz pozostawienie zapisu, iż inspektorem ds. kontroli i nadzoru w jednostkach pomocy społecznej mogą być osoby, które ukończyły wyższe studia zawodowe na kierunku praca socjalna. Powyższe umożliwi ubieganie się o pracę na tych stanowiskach pracownikom socjalnym zatrudnionym w jednostkach pomocy społecznej, którzy mają doświadczenie w pracy w pomocy społecznej, są praktykami w swojej dziedzinie i chętnie podjęli by pracę w urzędach wojewódzkich traktując ją jako możliwość awansu zawodowego. Wykreślenie przepisu umożliwiającego zatrudnienie na stanowisku inspektora ds. kontroli i nadzoru w pomocy społecznej osobom z wyższym wykształceniem zawodowym wyklucza zatrudnienie na stanowiskach inspektorów wojewódzkich osób z dużym doświadczeniem zawodowym w pomocy społecznej, na rzecz osób nie mających takiego doświadczenia, które dodatkowo ukończyły studia na kierunkach nie związanych z pomocą społeczną np. administracja, prawo, ekonomia, marketing i zarządzanie. W każdym systemie czy np. oświaty czy służby zdrowia, stawia się na ludzi posiadających doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie tj. w oświacie na nauczycieli, w służbie zdrowia - na lekarzy i pielęgniarki a w pomocy społecznej wyklucza się pracowników socjalnych na rzecz osób posiadających studia na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, marketing i zarządzanie. Zmiana § 22 powinna zostać zapisana w taki sposób, aby nie legalizowała zatrudnienia osób, niezgodnego z przepisami obowiązującymi przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. Dodanie zapisów o kontroli kwalifikacji inspektorów wojewódzkich ma na celu eliminowanie przypadków zatrudniania na tych stanowiskach osób nie posiadających wymaganych kwalifikacji oraz stażu pracy w pomocy społecznej.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy