Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie dotyczy
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
 • nie wiem
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
 • tak
 • nie
 • częściowo (Odpowiedź)
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt wpływa na prowadzenie Twojej działalności gospodarczej?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź:

  nie daje informacji jakie powinniśmy otrzymywać o pacjentach
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na Ciebie dodatkowe obowiązki?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź:

  W okresie epidemii informacja o osobach przebywających w kwarantannie, osobach podlegających izolacji w warunkach domowych, osobach, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wraz z wynikiem tego testu oraz osobach zakażonych tym wirusem powinny być dostępne dla pracowników podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych. Informacja powinna być udostępniona każdej osobie udzielającej świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (nie tylko o osobach zadeklarowanych, ale kompletna informacja o populacji w danym regionie). Zespół POZ i poszczególni lekarze POZ, pielęgniarki POZ i położne POZ, aby mogli w sposób bezpieczny dla pacjenta i dla personelu udzielać świadczeń muszą znać status osób, które zapraszają do poradni w celu udzielenia świadczeń danej osobie lub jej dziecku (szczepienia, bilanse), lub które odwiedzają udzielając świadczeń w warunkach domowych (konieczność rozeznania sytuacji każdej osoby przebywającej w danym miejscu, aby ograniczyć ryzyko kontaktu z osobą chorą inną niż ta, której udzielana jest porada).
Uwagi do konkretnych zapisów
 • Odpowiedź:

  W § 2 dodać zapisy pozwalające i zobowiązujące NFZ do przekazywania danych o osobach w kwarantannie, izolacji domowej oraz testowanych (i wynikach) w kierunku SARS-CoV-2. Informacja powinna być przekazywana świadczeniodawcy POZ przez NFZ codziennie zbiorczo (np. poprzez zamieszczenie na SZOI/PŚ) o wszystkich pacjentach zadeklarowanych do danego podmiotu leczniczego oraz o osobach, których miejsce zamieszkania (znane NFZ) jest w obrębie powiatu (powiatów, jeśli świadczenia udzielane są przez dany podmiot w różnych powiatach), w którym podmiot udziela świadczeń oraz w gminach sąsiednich do miejsca udzielania świadczeń, jeżeli zlokalizowane są w innym powiecie. ------------------- Aktualny zapis § 2 ust. 7 "Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia dane, o których mowa w ust. 3 i 4, dotyczące osoby poddanej obowiązkowej kwarantannie lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej wybranemu na podstawie art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172) przez tę osobę." zawęża przekazywanie informacji tylko do lekarza i tylko do tego wybranego przez pacjenta a przecież świadczeń udzielają często lekarze inni niż wybrany w deklaracji a także pielęgniarki i położne POZ. Świadczeniobiorca może też mieć wybrany tylko podmiot bez wyboru konkretnego personelu. Ograniczenie informacji tylko do osób na obowiązkowej kwarantannie jest również błędem. Informacja o osobach w izolacji, jak wspomniano na wstępie, jest również kluczowa. 3. W § 12 ust. 6 rozszerzyć zakres danych jakie może zawierać dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o wykonywaniu testów w kierunku SARS-CoV-2 i ich wynikach. System eWUŚ to najprostsza i najszybsza do implementacji powszechna metoda przekazywania tych informacji. -----------------------
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź:

  Rozszerzając zakres osób zwolnionych z poddania się obowiązkowej 14 dniowej kwarantannie należy rozszerzyć zakres osób rejestrowanych w systemie informatycznym o te osoby, które przyjeżdżają z zagranicy a nie są poddawane kwarantannie. Dzięki temu można byłoby łatwo monitorować ewentualne źródła zakażenia i docierać do tych osób jako potencjalnie zakaźnych. Ma to znaczenie również w sytuacji, kiedy do POZ wzywamy dzieci do szczepienia a mogą one być potencjalnie po kontakcie z osobą, która zwolniona z kwarantanny może być jednak zakażona i należy brać to pod uwagę przy planowaniu postępowania medycznego. 5. W związku z dezorganizującą pracę nieciągłością systemu postępowania z pacjentami podejrzanymi o występowanie COVID-19 Federacja wnosi o wprowadzenie zapisu pozwalającego pracownikom Sanepidu na wydawanie decyzji tożsamych ze zwolnieniem lekarskim po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania w kierunku SARS-CoV-2 u pacjentów bezobjawowych.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy