Sposoby i możliwości monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy, w tym z zastosowaniem narzędzi informatycznych; możliwości zmiany prawa np. inicjatywa ustawodawcza, instrumenty dialogu społecznego i obywatelskiego, konsultacje itp.

W niniejszym artykule omówione zostaną zalety procesu monitorowania prawa

W niniejszym artykule opisano inicjatywy podejmowane przez Obywatelskie Forum Legislacji mające wpływ na proces stanowienia prawa w Polsce. W szczególności poddano analizie raporty opracowywane przez członków Obywatelskiego Forum Legislacji odnoszące się do przebiegu procesu legislacyjnego i projektów aktów prawnych.

W niniejszym artykule omówiono zagadnienie monitorowania zmian prawa pracy z wykorzystaniem narzędzi informatycznych na przykładzie strony internetowej NSZZ „Solidarność”. W artykule wskazano również na założenia projektu pt. „Prowadzenie przez NSZZ Solidarność działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy”.

W niniejszym artykule zostanie omówiony wpływ obywateli na proces tworzenia prawa z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, tj. za pośrednictwem stron internetowych. Omówiono strukturę trzech portali internetowych: „Mam zdanie”, strony internetowej Obywatelskiego Forum Legislacji i strony http://konsultacje.ngo.pl/. Wskazano również na zasady, które powinny być przestrzegane podczas przeprowadzania konsultacji społecznych.

W niniejszym artykule omówiono monitorowanie zmian prawa gospodarczego za pomocą narzędzi informatycznych – strony internetowej Związku Rzemiosła Polskiego oraz strony internetowej NSZZ „Solidarność”. W artykule zwrócono również uwagę na projekt realizowany z funduszy unijnych przez Związek Rzemiosła Polskiego pt. „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizację rzemiosła”.